HOME > 고객센터 > 색상검색


* 색상코드, 제조사, 차량모델, 번호, 색상명 중 하나를 입력해 주세요.
5,652개의 색상이 검색되었습니다.
 
001
구분 : ONE-TONE
제조사 : 대우자동차
제품번호 : 22
색상명(영문) : 다크그레이
색상명(한글) :
적용차종 : 브로엄
차량년식 : 1991.10~1999.12
스프레이용 : 주문색상
붓펜용 : 주문색상
3코트펄 타입 : X
 
005
구분 : ONE-TONE
제조사 : 대우자동차
제품번호 : 20
색상명(영문) : 스틸그레이
색상명(한글) :
적용차종 : 로얄
차량년식 : 1983.05~1991.10
스프레이용 : 주문색상
붓펜용 : 주문색상
3코트펄 타입 : X
 
006
구분 : ONE-TONE
제조사 : 대우자동차
제품번호 : 19
색상명(영문) : 스토크그레이
색상명(한글) :
적용차종 : 로얄
차량년식 : 1983.05~1991.10
스프레이용 : 주문색상
붓펜용 : 주문색상
3코트펄 타입 : X
 
008
구분 : ONE-TONE
제조사 : 대우자동차
제품번호 : 2
색상명(영문) : 펄그레이
색상명(한글) :
적용차종 : 로얄
차량년식 : 1983.05~1991.10
스프레이용 : 주문색상
붓펜용 : 주문색상
3코트펄 타입 : X
 
01B
구분 : ONE-TONE
제조사 : 대우자동차
제품번호 : 130
색상명(영문) : 에메랄드실버
색상명(한글) :
적용차종 : 마티즈Ⅱ
차량년식 : 2000.07~2005.02
스프레이용 : O
붓펜용 : 주문색상(고급)
3코트펄 타입 : X


<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>